• Doradztwo dla JTP INVESTMENT sp. z o.o. w zakresie wdrożenia innowacji technologicznej procesowej

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

  Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

  Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

  Doradztwo dla JTP INVESTMENT sp. z o.o. w zakresie wdrożenia innowacji technologicznej procesowej

  Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa do wdrożenia technologicznej innowacji procesowej poprzez pozyskane wsparcie w postaci usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.

  W efekcie przeprowadzenia usług doradczych poprzez transfer wiedzy Beneficjent uzyska realną pomoc na etapie realizacji procesu wdrożenia. Doradztwo przyczyni się do efektywnego wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, dzięki któremu nastąpi poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną JTP-INVESTMENT sp. z o.o. obejmujących interakcją transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

  Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-14-0013/17

  Całkowita wartość projektu   247 200,00 PLN

  Dofinansowanie projektu z UE   173 040,00 PLN