Klinika Wilmed

Strona główna / RODO

RODO

Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, Klinika Medyczna WILMED przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio przeszkolonym, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Klinice Medycznej WILMED zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Klinika Medyczna WILMED dokłada także wszelkich starań, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów.

ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

 • BIOCONCEPT Sp. z o.o. prowadząca Centrum Medyczne Wilmed
  ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa;
  tel.: 692-407-540;
  adres e-mail: [email protected]
 • JTP Investment Sp. z o.o. prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed
  ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2, 02-954 Warszawa;
  tel.: 692-407-540;
  adres e-mail: [email protected]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pomocą e‑maila: [email protected]

RODZAJ I KATEGORIE DANYCH

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, Klinika Medyczna WILMED może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 • dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, nazwa firmy, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego;
 • dane kontaktowe takie jak: adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane zbierane podczas postępowania rekrutacyjnego: wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, umiejętności, referencje, wizerunek, inne informacje dobrowolnie ujawnione w dokumentach aplikacyjnych i podczas prowadzonego postępowania rekrutacyjnego;
 • dane zbierane i przetwarzane w celu postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia (odnośnie osób korzystających ze świadczonych przez Klinikę Medyczną WILMED usług medycznych).

W przypadku pacjentów, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Klinikę Medyczną WILMED dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji wizyty oraz odmową udzielenia świadczenia medycznego. Podanie danych kontaktowych ułatwia komunikację z pacjentem (potwierdzenie, odwołanie wizyty).

W przypadku kontrahentów, podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

W przypadku kandydatów do pracy, podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez kandydata pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Odnośnie usług medycznych świadczonych przez Klinikę Medyczną WILMED

Rejestracja Pacjenta, realizacja umowy na świadczenie usług medycznych i komunikacja z Pacjentem

 • art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Wizyta pacjentów pod katem kwalifikacji jako potencjalnych uczestników badań klinicznycH

 • art.. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy
  art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 UPPiRPP
 • Dane osobowe pacjenta w wyniku prowadzenia badań klinicznych będą przechowywane i przetwarzane nie krócej niż przez 25 lat od zakończenia badania.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Dane osobowe pacjenta przechowywane są przez okres udzielania świadczenia medycznego, nie dłużej niż przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej.

Upoważnienie osób trzecich do informacji o stanie zdrowia pacjenta i do dokumentacji medyczne

 • art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny w związku z art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – realizując prawo pacjenta do informacji
  art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny w związku z art. 23, 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w § 70 ust. 1 i § 71 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania- realizując prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 • Upoważnienia wraz z dokumentacją medyczną przechowywane są przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Wystawianie recept na produkty lecznicze, recept na refundowane: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, produkty lecznicze, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 • art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO -zapewnienie opieki zdrowotnej
 • Wystawione pacjentowi recepty są przechowywane wraz z dokumentacją medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Wystawianie skierowań na badania lub zlecenia lekarza

 • art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO zwykle w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • kierowania na badania są przechowywane przez: okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w przypadku, w którym udzielono pacjentowi świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza oraz okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie (chyba że pacjent odebrał skierowanie).

Prowadzenie dokumentacji medycznej

 • art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny, art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Kontakt z pacjentem za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes
 • Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłana poprzez formularz kontaktowy.

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 • Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Odnośnie kontaktów biznesowych z Kliniką Medyczną WILMED

Zawarcie i realizacja umowy

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy
  art. 6 ust. 1 lit .f) RODO – prawnie uzasadniony interes
 • Do 3 lat licząc od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie stanowiące przedmiot umowy.

Odnośnie prowadzenia korespondencji elektronicznej i w formie tradycyjnej z Kliniką Medyczną WILMED

Prowadzenie korespondencji elektronicznej i w formie tradycyjnej

 • art. 6 ust. 1 lit .f) RODO – prawnie uzasadniony interes
 • tym zakresie stosuje się okresy retencji właściwe dla danego zbioru i procesu przetwarzania danych osobowych.

Odnośnie kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym w Klinice Medycznej WILMED

Rekrutacja pracowników pomocniczych, administracyjnych oraz medycznych

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny w związku z przepisami Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO
 • Dokumenty są usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pacjenci w ramach korzystania z usług medycznych:

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rejestracji wizyty oraz wykonywania świadczenia medycznego. Klinika Medyczna WILMED może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Kontrahenci w ramach nawiązywania relacji handlowych:

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Kandydaci biorący udział w procesie rekrutacyjnym:

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w dokumentach aplikacyjnych.

Osoby prowadzące korespondencję w formie elektronicznej i tradycyjnej:

Dane zawarte w korespondencji, pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 • pracownicy i współpracownicy Kliniki Medycznej WILMED upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
  w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług zdrowotnych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz
 • dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • podmioty, którym Klinika Medyczna WILMED powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
 • inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania ewentualnych badań klinicznych, spseudonimizowane dane pacjenta udostępniane są sponsorom badań klinicznych

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Klinikę Medyczną WILMED danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z zachowaniem odpowiednich terminów przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Powyższe prawa wskazane w pkt. 3,4 i 5 nie mają zastosowania w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji medycznej.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (bez udziału personelu medycznego lub administracyjnego), wywołujących wobec Pacjentów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływających.

 

Kontakt

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z nami

Adres

ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok.U2
02-954 Warszawa - Wilanów

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08:00 do 20:00