• Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych, Klinika Medyczna WILMED przetwarza dane osobowe w sposób bezpieczny, zapewniając dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i odpowiednio przeszkolonym, jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania.

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Klinice Medycznej WILMED zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. Klinika Medyczna WILMED dokłada także wszelkich starań, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały odpowiedni poziom bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratorów.

  ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

  • BIOCONCEPT Sp. z o.o. prowadząca Centrum Medyczne Wilmed
   ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa;
   tel.: 692-407-540;
   adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl 
  • JTP Investment Sp. z o.o. prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed
   ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2, 02-954 Warszawa;
   tel.: 692-407-540;
   adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pomocą e‑maila: inspektor@mbrk.pl

  RODZAJ I KATEGORIE DANYCH

  W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, Klinika Medyczna WILMED może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

  • dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, nazwa firmy, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego;
  • dane kontaktowe takie jak: adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
  • dane zbierane podczas postępowania rekrutacyjnego: wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, umiejętności, referencje, wizerunek, inne informacje dobrowolnie ujawnione w dokumentach aplikacyjnych i podczas prowadzonego postępowania rekrutacyjnego;
  • dane zbierane i przetwarzane w celu postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia (odnośnie osób korzystających ze świadczonych przez Klinikę Medyczną WILMED usług medycznych).

  W przypadku pacjentów, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Klinikę Medyczną WILMED dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji wizyty oraz odmową udzielenia świadczenia medycznego. Podanie danych kontaktowych ułatwia komunikację z pacjentem (potwierdzenie, odwołanie wizyty).

  W przypadku kontrahentów, podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

  W przypadku kandydatów do pracy, podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez kandydata pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

  Odnośnie usług medycznych świadczonych przez Klinikę Medyczną WILMED

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzana danych
  Rejestracja Pacjenta, realizacja umowy na świadczenie usług medycznych i komunikacja z Pacjentem art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
  Wizyta pacjentów pod katem kwalifikacji jako potencjalnych uczestników badań klinicznych art.. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy

  art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 UPPiRPP

  Dane osobowe pacjenta w wyniku prowadzenia badań klinicznych będą przechowywane i przetwarzane nie krócej niż przez 25 lat od zakończenia badania.
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dane osobowe pacjenta przechowywane są przez okres udzielania świadczenia medycznego, nie dłużej niż przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do dokumentacji medycznej.
  Upoważnienie osób trzecich do informacji o stanie zdrowia pacjenta i do dokumentacji medycznej

   

  art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny w związku z art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta –  realizując prawo pacjenta do informacji

  art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny w związku z art. 23, 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w § 70 ust. 1 i § 71  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania-  realizując prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

  Upoważnienia wraz z dokumentacją medyczną przechowywane są przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
  Wystawianie recept na produkty lecznicze, recept na refundowane: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,  wyroby medyczne, produkty lecznicze, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO -zapewnienie opieki zdrowotnej Wystawione pacjentowi recepty są przechowywane wraz z dokumentacją medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
  Wystawianie skierowań na badania lub zlecenia lekarza art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny oraz  art. 9 ust. 2 lit h RODO zwykle w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych Skierowania na badania są przechowywane przez: okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w przypadku, w którym udzielono pacjentowi świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza oraz okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie (chyba że pacjent odebrał skierowanie).
  Prowadzenie dokumentacji medycznej art. 6 ust. 1 li c) RODO – obowiązek prawny, art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
  Kontakt z pacjentem za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes  

  Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłana poprzez formularz kontaktowy.

  Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

   

  Odnośnie kontaktów biznesowych z Kliniką Medyczną WILMED

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
  Zawarcie i realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy

  art. 6 ust. 1 lit .f) RODO – prawnie uzasadniony interes

  Do 3 lat licząc od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie stanowiące przedmiot umowy.

   

  Odnośnie prowadzenia korespondencji elektronicznej i w formie tradycyjnej z Kliniką Medyczną WILMED

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
  Prowadzenie korespondencji elektronicznej i w formie tradycyjnej art. 6 ust. 1 lit .f) RODO – prawnie uzasadniony interes W tym zakresie stosuje się okresy retencji właściwe dla danego zbioru i procesu przetwarzania danych osobowych.

   

  Odnośnie kandydatów biorących udział w procesie rekrutacyjnym w Klinice Medycznej WILMED

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
  Rekrutacja pracowników pomocniczych, administracyjnych oraz medycznych art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny w związku z przepisami Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO

  Dokumenty są usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   

  POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Pacjenci w ramach korzystania z usług medycznych:

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rejestracji wizyty oraz wykonywania świadczenia medycznego. Klinika Medyczna WILMED może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

  Kontrahenci w ramach nawiązywania relacji handlowych:

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.

  Kandydaci biorący udział w procesie rekrutacyjnym:

  Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w dokumentach aplikacyjnych.

  Osoby prowadzące korespondencję w formie elektronicznej i tradycyjnej:

  Dane zawarte w korespondencji, pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.

  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

  • pracownicy i współpracownicy Kliniki Medycznej WILMED upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług zdrowotnych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  • podmioty, którym Klinika Medyczna WILMED powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
  • inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania ewentualnych badań klinicznych, spseudonimizowane dane pacjenta udostępniane są sponsorom badań klinicznych

  PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z przetwarzaniem przez Klinikę Medyczną WILMED danych osobowych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo do sprzeciwu wobec danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z zachowaniem odpowiednich terminów przetwarzania danych (art. 21 RODO);
  • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

  Powyższe prawa wskazane w pkt. 3,4 i 5 nie mają zastosowania w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji medycznej.

  Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (bez udziału personelu medycznego lub administracyjnego), wywołujących wobec Pacjentów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływających.

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

  Szanowni Państwo,informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
  - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
  3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
  - prowadzenie dokumentacji medycznej;
  - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
  - archiwizacja;
  - statystyka.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
  Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (BIOCONCEPT Sp. z o.o. oraz JTP Investment Sp. z o.o.) jedynie do kontaktu ze mną.

   Szanowni Państwo,informujemy, że:
   1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
   - BIOCONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa; tel. 692-407-540; prowadząca Centrum Medyczne Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   - JTP Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a lok. U2; tel. 692-407-540; prowadząca Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Wilmed, adres e-mail: przychodnia@wilmed.pl
   2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Dorota Szmurło, tel. (22) 118 91 12 , adres e-mail: inspektor@mbrk.pl
   3. Celem zbierania danych jest realizacja świadczeń medycznych, w tym:
   - prowadzenie dokumentacji medycznej;
   - zarządzanie procesem udzielania świadczeń;
   - archiwizacja;
   - statystyka.
   4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń medycznych udzielanych przez naszą placówkę. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie państwu świadczeń medycznych.
   Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych!
   6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, podwykonawcy przetwarzający dane w imieniu Administratora danych oraz firma rozliczeniowa na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.
   7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
   8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza teren Polski.
   9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.