Dzień dobry.
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie JTP INVESTMENT.

Termin składania ofert:
23 marca 2017 r. o godz. 14:00.

Dokumentacja zamówienia do pobrania:
Zapytanie ofertowe,
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Wzór umowy warunkowej.

Wróć